KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BAŞVURU FORMU

A. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

Adı ve Soyadı

:

 

T.C. Kimlik Numarası

:

 

Telefon Numarası

:

 

e-posta Adresi

:

 

Adres

:

 

 

B. Lütfen Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar, vs.)

?Müşteri

? Ziyaretçi

 

 

? İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman

 

? Diğer (Açıklayınız)

 

Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

Konu:

 

? Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:

? Çalışan

 

? Diğer:

? İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih:

? Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

C. Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

? Adresime gönderilmesini istiyorum.

? e-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

? Elden teslim almak istiyorum (vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru bir şekilde ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin ve sonuçların bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirket (kimlik ve iletişim bilgilerini tevsik eden belgeleri) ek evrak ve bilgi talep etme edebilir.

Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkili kişilerce başvuru yapılmaması durumunda, söz konusu eksiklikleri içeren talepler Şirket tarafından işleme alınmayabilir. Bu durumda, Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)

 

Adı Soyadı

:

Başvuru Tarihi

:

İmza

: