MESAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TARAFINDAN 6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN

POLİTİKA

1. GİRİŞ

1.1 Politika’nın Amacı ve Yürürlüğü

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; işbu MESAN Elk. San. ve Ticaret A.Ş. Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası (“Politika”), MESAN Elk. San. ve Ticaret A.Ş. Şirketi’nin (“Şirket”) Kanuna uyumluluğunun sağlanmasını, Şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeleri, Şirket’in veri işleme faaliyetlerinin Kanun’da yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipleri, Şirket çalışanlarında kişisel verilerin korunması konusunda farkındalık sağlamayı, Şirket faaliyetlerini ilgilendiren iç ve dış paydaşlara yönelik kişisel verilerin korunması prensiplerini belirlemeyi ve Şirket tarafından kullanıma sunulan ve işletilmekte olan www.mesanas.com.tr (“İnternet Sitesi”) alan adlı sitenin kullanımı sırasında Şirket tarafından işlenmekte olan kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini amaçlamaktadır.

Politika, kişisel verilerin işleme şartlarını belirlemekte ve kişisel verilerin işlenmesinde Şirket tarafından benimsenen ana ilkeleri ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Politika, Şirket tarafından Kanun kapsamındaki tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Şirket’in işlediği tüm kişisel verilerin sahiplerinin haklarını ve işlediği tüm kişisel verileri kapsamaktadır.

İnternet Sitesi’nin kullanımı, bu Politika’nın okunduğu, anlaşıldığı ve kabul edildiği anlamına gelmektedir. Eğer bu Politika ’da belirtilen kuralları kabul etmiyorsanız, İnternet Sitesi’nin kullanımını derhal sonlandırınız.

İnternet Sitesi üzerinden üçüncü kişilere ait internet sitelerine ya da uygulamalara ya da benzeri unsurlara bağlantı verilmesi halinde, söz konusu bağlantının kullanımı neticesinde erişilen internet siteleri, uygulamalar ya da benzeri unsurlar bu Politika’nın kapsamı dışındadır. Söz konusu durumlarda, ilgili internet sitesinin, uygulamanın ya da benzeri unsurun gizlilik politikası uygulama alanı bulacaktır.

Kişisel veri niteliği teşkil etmeyen veriler ile anonimleştirilmiş veriler bu Politika kapsamı dışında kalmaktadır.

1.2 Yürürlük ve Değişiklik

Politika, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde yayımlanmak suretiyle kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere, yürürlükteki mevzuat ile bu Politika ‘da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika ’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

 

2.ŞİRKET’İN YÜRÜTTÜĞÜ KİŞİSEL VERİ İŞLEME FAALİYETLERİNE YÖNELİK VERİ SAHİPLERİ, VERİ İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ KATEGORİLERİ

2.1 Veri Sahipleri

 

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Şirket tarafından kişisel verileri işlenmekte olan Şirket çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Bu çerçevede genel olarak veri sahibi kategorileri aşağıdaki şekildedir:

 

 

VERİ SAHİBİ KATEGORİLERİ

AÇIKLAMA

 

1

 

Ziyaretçi

 

Şirket’in merkezini ve İnternet Sitesi’ni herhangi bir amaçla ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

2

 

Çalışan/Stajyer Adayı

 

Şirket’e özgeçmişlerini göndererek veya başka yöntemlerle iş/staj başvurusu yapan gerçek kişileri ifade etmektedir.

3

Çalışan/Stajyer

Hali hazırda Şirket ile iş sözleşmesi imzalamış olan gerçek kişi/Şirket’te staj yapan gerçek kişidir.

4

Eski Çalışan

Şirket ile arasındaki iş sözleşmesi herhangi bir nedenle son bulmuş gerçek kişidir.

5

 

Üçüncü Kişiler

 

 

Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

 

Veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin, bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2 Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şirket tarafından kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Şirket, kişisel verilerinizi taleplerinizi/önerilerinizi/şikâyetlerinizi değerlendirmek, çözümlemek ve yanıtlamak amacıyla kullanabilmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu, Ankara Teknopark TGB Yerleşkesi, İvedik OSB Mah. 2224.Cad.No:1/99 YENİMAHALLE/ANKARA adresinde yerleşik olan MESAN Elektronik Sanayi Ticaret A.Ş.’dir.

Şirket tarafından kişisel verileriniz şirkete gönderilen yazıların değerlendirilmesi, iş ve staj başvuruları gibi yazılı veya elektronik başvuruların değerlendirilmesi ve İnternet Sitesi’ni kullanımınız sırasında çerezler vasıtasıyla veya veri sahipleri olarak sizlerin ilgili yerleri doldurmanız gibi yollarla sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’a uygun olarak;

 

 • Şirket’in verdiği/vereceği hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde ifa edebilmek,
 • Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirket nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası,
 • Şirket tarafından ve/veya Şirket nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, tedarik süreçlerine yön verebilmek, ticari faaliyet konularını gerçekleştirmek,
 • Başta Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirebilmek,
 • Reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,
 • Mevcut ve potansiyel insan kaynağı ve müşteri portföyünü analiz etmek, geliştirmek, insan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 • Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
 • Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
 • Şirket personelinin koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi,

 

 • Veri Sahiplerine yönelik kullanım alışkanlıkları tespiti, pazarlama ve satış faaliyetleri yapılması,
 • İnternet Sitesi’nin geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve yazılım kaynaklı hataların giderilmesi

gibi amaçlarla işlenebilmektedir.

2.3 Kişisel Veri Kategorileri

Şirket tarafından kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde aşağıdaki kişisel verileriniz bu Politika kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz (Ad, soyad, TC Kimlik numarası, anne-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet vb)
 • İletişim bilgileriniz (E-posta adresi, telefon numarası, adres, IP adresi vb)
 • Şirket’e iletişim formu vasıtasıyla gönderdiğiniz talebiniz/öneriniz/şikâyetiniz,
 • Şirket’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş veya çalışan ve/veya stajyer adaylarının, Şirket ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özgeçmiş, mülâkat notları gibi kişisel verileri, özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri,
 • Şirket’in kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi gibi veriler,
 • Şirket’in ticari faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında mühendislik, tedarik ve satış hizmetlerinden faydalanan müşterilere ilişkin veriler,
 • Şirket’in ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterilerin ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik talimatları ve talepleri gibi bilgiler,
 • Şirket’in ticari faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel verilerdir (Log kayıtları, şifre ve parolalar, vb).
 • Şirket’in hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükleri ve Şirket’in politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler,
 • fotoğraf, kamera/ses kayıtları gibi görsel veya işitsel niteliği haiz veriler,
 • Şirket’in faaliyet gösterdiği adrese girişte, bu adreste kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, kamera kayıtları, parmak izi kayıtları, ziyaretçi kayıtları gibi kişisel veriler,
 • Şirket’in kanuni yükümlülükleri ve şirket politikalarına uyumu kapsamında iç veya dış denetim faaliyetleri sırasında işlenen kişisel veriler,
 • Veri sahibi ile ilişkilendirilen araçlar ile ilgili plaka vb veriler,
 • Veri sahibinin Şirket tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde, Şirket’in ürün ve hizmetlerinin kullanımı sırasında Şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tesbit eden bilgiler, GPS lokasyonu, seyahat verileri vb veriler,
 • Şirket’in iş birimleri tarafından yürütülen operasyonlar çerçevesinde Şirket’in ve veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki kişisel veriler,
 • Şirket’in ürün ve hizmetlerinin kişisel veri sahibinin kullanım alışkanlıkları, beğenisi ve ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilerek pazarlamasının yapılmasına yönelik işlenen kişisel veriler ve bu işleme sonuçları neticesinde yaratılan rapor ve değerlendirmeler,
 • Kanun’da belirtilen (kan grubu da dahil sağlık verileri, biyometrik veriler, din, üye olunan dernekler vb) veriler.

 

3.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER VE ŞARTLAR

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Kişisel verilerinizi işlerken aşağıdaki ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Şirket tarafından kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde işlenmektedir. Söz konusu şartlara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması diğer veri işleme şartlarının var olmadığı durumlarda, 3.1. başlık altında yer verilen genel ilkelere uygun olarak, Şirket tarafından veri sahibinin kişisel verileri, veri sahibinin özgür iradesi ile kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece o işlemle sınırlı olarak onay vermesi halinde işlenebilmektedir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde Şirket tarafından kişisele veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan işlenebilecektir. Bu durumda Şirket, hukuki düzenleme çerçevesinde kişisel verileri işleyecektir.
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibinin açık rızasının elde edilememesi ve kişisel veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket tarafından rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan veri sahibine ait kişisel veriler, veri sahibinin veya üçüncü bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak adına kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda işlenecektir.
 • Kişisel veri işleme faaliyetinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması durumunda, veri sahibi ile Şirket arasında kurulan veya halihazırda imzalanmış olan sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli ise kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştirilecektir.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmesinin zorunlu olması durumunda, Şirket, yürürlükteki mevzuat kapsamında öngörülen hukuki yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla kişisel verileri işlemektedir.
 • Veri Sahibinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması, veri sahibi tarafından herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış, alenileştirilme sonucu herkesin bilgisine açılmış olan kişisel veriler alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirket tarafından veri sahiplerinin açık rızası olmasa da işlenebilecektir.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel veri işlemenin zorunlu olması durumunda, Şirket zorunluluk kapsamında veri sahiplerinin açık rızası olmaksızın veri sahibinin kişisel verilerini işleyebilecektir.
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması halinde, Şirket ile veri sahibinin menfaat dengesinin gözetilmesi şartıyla Şirket tarafından kişisel veriler işlenebilecektir. Bu kapsamda, meşru menfaate dayanarak verilerin işlenmesinde Şirket öncelikle işleme faaliyeti sonucunda elde edeceği meşru menfaati belirler. Şirket, kişisel verilerin işlenmesinin veri sahibinin hak ve özgürlükleri üzerindeki olası etkisini değerlendirir ve dengenin bozulmadığı kanaatindeyse işleme faaliyetini gerçekleştirir.

 

3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

KVVK’ nun 6.maddesinde özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı olacak şekilde belirtilmiştir. Bunlar; kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

Şirket, özel nitelikli kişisel verileri işbu Politika ‘da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ilave tedbirlerin alınmasını sağlayarak aşağıdaki durumlarda işleyebilmektedir:

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, veri sahibinin açık rıza vermesi halinde veya kanunlarda açıkça öngörülmesi durumunda işlenebilmektedir.
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

3.4 Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirket, bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizi ve bunları işleyerek elde ettiği yeni kişisel verilerinizi, ilgili bölümde belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere destek veya hizmet aldığı üçüncü kişilerle (bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil) ve MESAN’ın iş ilişkisi içerisinde bulunduğu diğer şirketler ile söz konusu amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla paylaşabilecektir.

Bunlara ek olarak İnternet Sitesi’nin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile yazılım kaynaklı hataların giderilmesi amacıyla da kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Son olarak kişisel verileriniz hukuk kuralları gereği talepte bulunan adli ve idari makamlarla veya kurum ve kuruluşlarla da paylaşılabilecektir.

4.  VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI VE VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Şirket, Kanun’un 10’uncu maddesine ve mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Şirket tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan başvuru formu ile birlikte Şirket merkezi olan Ankara Teknopark TGB Yerleşkesi, İvedik OSB Mah. 2224.Cad. No:1/99 YENİMAHALLE/ANKARA adresine bizzat başvurarak, başvurunuzu noter kanalıyla göndererek veya mesan@mesanas.com.tr veya  mesan@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine yapacağınız yazılı bir talep ile kullanabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Şirket, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için yapacağınız yazılı talepleri, en geç otuz (30) gün içinde tarafınıza bildirimde bulunak suretiyle sonuçlandıracaktır.

Şirket, veri güvenliğini sağlamak amacıyla, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla başvuruda bulunan kişiden bilgi talep edebilecektir. Şirket, ayrıca, kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Veri sahibinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, Şirket tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.


Veri Sahibi olarak bu Politika kapsamındaki kişisel verilerinizin tam, doğru ve güncel olduğunu taahhüt etmektesiniz ve ayrıca, söz konusu kişisel verilerde herhangi bir değişiklik olduğunda bunları güncelleyebilirsiniz. Aksi takdirde, Şirket mevcut verileri kullanacağından, bundan dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından kullanılmasını engelleyecek taleplerde bulunmanız halinde, İnternet Sitesi’nin tüm veya bazı fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHASI

Şirket, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirket öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir.

6. İLETİŞİM

Bu Politika ile ilgili sorularınızı iletmek ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak amacıyla Şirket ile iletişime geçebilirsiniz. Ancak yasal yollar kullanılmadan ve ilgili kanunun öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uymadan kurulan iletişimler Şirket tarafından dikkate alınmayabilir.