KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu: MESAN Elk. San. ve Ticaret A. Ş.

Adres: Ankara Teknopark TGB Yerleşkesi, İvedik OSB Mahallesi, 2224. Cadde, No:1/99, 06378 Yenimahalle, Ankara

1. Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketin Veri Sorumlusu Konumu

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatını haiz MESAN Elk. San. ve Ticaret A. Ş. (“Şirket”) ile ilişkili gerçek kişilerin Kanun kapsamında Şirket tarafınca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Amaçları

Gerçek kişilere ait her türlü kişisel veriler, Şirket tarafından hizmet sunulması için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, pazarlama operasyonlarının yürütülmesi, Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, idari ve ticari iş güvenliğinin temini de dahil olmak üzere Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere Şirket tarafından Kanun kapsamında hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika’dan ulaşılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, Şirket tarafından Kanun’da belirtilen amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise e-mail, telefon, SMS, sosyal medya, kurumsal web siteleri, üyelik oluşturma formları, çerezler ve pikseller gibi takip teknolojileri, pazarlama otomasyonu, e-posta gönderim platformu, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri, organizasyon etkinlikleri, şikâyet yönetim sistemleri, görüntü ve ses kayıt sistemleri, pazar araştırma şirketleri ve referans yöntemleri üzerinden toplanacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle Şirket tarafından işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler, Şirket tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’in ve şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içinde ve / veya yurt dışındaki üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

Kanun’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kanun’un belirlediği diğer yöntemleri (kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’e daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini) kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.mesanas.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Ankara Teknopark TGB Yerleşkesi, İvedik OSB Mah. 2224.Cad.No:1/99, 06378 Yenimahalle, ANKARA adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun'da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu mesan@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Başvurunun, her hâlükârda kimliğinizi ve iletişim bilgilerinizi tevsik edici gerekli belgeler ile birlikte yapılması gerekmektedir. Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde  ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.